Concernstaf

De concernstaf bevordert en faciliteert besluitvaardig, transparant en collegiaal bestuur. Dit doen de medewerkers door gevraagd en ongevraagd te adviseren met de oriëntatie op de Gemeente Deventer als geheel en met goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Dit doen de medewerkers door:

 • Te adviseren met betrekking tot bestuurlijke besluitvorming op proces en (bestuurlijk gevoelige) inhoud;
 • Te sturen op naleving van de procesafspraken rondom bestuurlijke besluitvorming die de kwaliteit en integraliteit van stukken borgt;
 • De bestuurlijke besluitvorming in administratieve zin te faciliteren (onder andere agenda, notulen, besluitenlijst opstellen);
 • In samenwerking met de griffie het samenspel tussen college en raad te faciliteren en de organisatie daarover te informeren en adviseren;
 • In samenwerking met directieondersteuning het samenspel tussen directieraad en college te faciliteren;
 • Het overzicht en planning per portefeuillehouder actief te bewaken;
 • Regie te voeren op het uitvoeren en afhandelen van moties en toezeggingen aan de gemeenteraad en de beantwoording van technische en schriftelijke vragen;
 • Een corporate communicatiebeleid te ontwikkelen en regie te voeren op (strategische) communicatie;
 • Het college te spiegelen op ambitie en koers en bij te dragen aan de gewenste beeldvorming van gemeente en college(leden);
 • Een kritisch en vertrouwelijk klankbord voor bestuurders te zijn;
 • Het relatiebeheer van het college te verzorgen en effectief in te zetten;
 • Kabinetszaken en representatie van het college te verzorgen;
 • Ondersteuning te bieden bij coalitieonderhandelingen en het schrijven van een bestuursakkoord of coalitieprogramma;
 • Zorg te dragen voor het (laten) opstellen van overdrachtsdossiers bij collegewisselingen en een inwerkprogramma inclusief mediatraining voor nieuwe bestuurders te (laten) verzorgen.